ابن فضلان، احمد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
ابن فضلان، احمد
نام ابن فضلان، احمد
نام‌های دیگر
نام پدر
متولد
محل تولد
رحلت 310 ق
اساتید
برخی آثار
کد مؤلف AUTHORCODE1058AUTHORCODE

احمد بن فضلان بن عباس بن راشد بن حمّاد كه در نيمۀ دوّم سدۀ3 و نيمه اول سده 4 ق9/ و 10‌م مى‌زيسته است.در مورد نام او آشفتگى‌هايى‌وجود دارد:ياقوت آن را احمد نوشته ولى در نسخه خطى کتاب ابن فضلان نام او به دو گونۀ‌احمد و محمد آمده است.اما نام احمد ظاهرا ناشى از خطاى كاتب است.ابن فضلان ازموالى محمد بن سليمان المنفق الكاتب، فاتح مصر بوده است كه در سال 304 ق916/‌م پاى‌قلعۀ رى در پيكار با احمد بن على برادر محمد بن على صعلوك به قتل رسيد.تاكنون محل تولد و نسبت‌قومى ابن فضلان مشخص نشده است.تنها نكته‌اى كه قابل توجه به‌نظر مى‌رسد، گفتۀ شاه صقالبه‌است كه خطاب به ابن فضلان گفت: «من اين اشخاص را نمى‌شناسم و تنها تو را مى‌شناسم، زيرااينان مردمى غير عربند.» معلوم نيست پادشاه صقالبه از عرب يا عربى زبان بودن ابن فضلان‌آگاهى داشته،يا اينكه بر سبيل ناآگاهى، او را عرب خوانده است.

ابن فضلان از زمرۀ جهانگردان نبود، تنها حادثه‌اى سبب شد كه در معيت تنى چند از فرستادگان مقتدر خليفۀ عباسى به سرزمين اسلاوها در كرانۀ رود ولگا سفر كند.در بهار 309 ق921/‌م شاه صقالبه نامه‌اى توسط عبداللّه بن باشتو الخزرى برای مقتدر فرستاد و از وى‌خواست تا او را با شرايع اسلامى آشنا سازد، مسجدى بنا كند، منبرى نصب كند ودژى استوار پديد آورد.مقتدر خليفۀ عباسى پس از درخواست شاه بلغار، هيأتى‌به آن ديار اعزام داشت كه احمد بن فضلان يكى از اعضاى اين هيئت بود و وى در هيئت‌فرستادگان خليفه مقام و مرتبتى روحانى داشت.گرچه وظيفۀ ابن فضلان در سرزمين‌هاى‌شمال تبليغ اسلام بود، با اين وصف به مسائل سياسى هم بى‌توجه نبود.


وابسته‌ها