تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ‏۲۰:۱۷
   

‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۸:۱۶  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)؛ Mhosseini@noornet.net‏ (۷×)]
      ‏۱۸:۱۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 439467 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «آص‍ف‌خ‍ان‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۸:۱۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 435915 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ جدید یزد» علامت بزن. ‏
      ‏۱۸:۱۶ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 419974 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نقدی بر تهافت الفلاسفه» علامت بزن. ‏
      ‏۱۸:۱۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 456967 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «كتاب الخمس (منتظری)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۲۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466415 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «وسائل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي علي مذهب أهل‌البيت عليهم‌السلام)» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۱۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 434007 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «نفائس الدرر من أخبار سید البشر» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۱۵ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 386435 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «دنبلی، عبدالرزاق‌بیک» علامت بزن. ‏
      ‏۱۶:۱۴ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 464125 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «تاریخ سلجوقیان کرمان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۳۵ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 438180 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة: کتاب البيع» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۳۰ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 434531 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أنوار الفقاهة: كتاب الصلاة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۲۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 435015 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أنوار الفقاهة: كتاب الطهارة» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۲۹ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 437974 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «أنوار الفقاهة: كتاب الخمس و الأنفال» علامت بزن. ‏
     ‏۱۶:۳۴  وسائل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي علي مذهب أهل‌البيت عليهم‌السلام)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۶:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'رضايي اصفهاني، محمدعلي' به 'رضایی اصفهانی، محمدعلی')
     ‏۱۶:۳۳  رضایی اصفهانی، محمدعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۶:۲۸ (سیاههٔ انتقال) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ وسائل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي علي مذهب أهل البيت عليهم السلام) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به وسائل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي علي مذهب أهل‌البيت عليهم‌السلام) منتقل کرد ‏
     ‏۱۶:۲۷  رسائل فقهیة (سبحانی)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۶:۲۶  سبحانی تبریزی، جعفر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۶:۲۳  طباطبایی حکیم، سید محمدسعید‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۵:۵۵  أنوار الفقاهة: كتاب البيع‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۵۵  أنوار الفقاهة: كتاب الطهارة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۵۴  أنوار الفقاهة: كتاب الصلاة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۵۳  أنوار الفقاهة: كتاب الزكاة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۵۲  أنوار الفقاهة: كتاب الوقف‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۵۱  أنوار الفقاهة: كتاب الكفالة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۵۱  أنوار الفقاهة: كتاب الصلح‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۵۰  أنوار الفقاهة: كتاب المضاربة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۴۹  أنوار الفقاهة: كتاب الطلاق‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۴۸  أنوار الفقاهة: كتاب القضاء‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۴۷  أنوار الفقاهة: كتاب الميراث‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۴۶  أنوار الفقاهة: كتاب المساقاة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۴۶  أنوار الفقاهة: كتاب الوديعة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۵:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۴۴  کاشف‌الغطاء، حسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴۰۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۵:۴۳ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:NUR12194J1.jpg را بارگذاری کرد ‏({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |other_versions= }})
     ‏۱۵:۴۳ (سیاههٔ حذف) . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ پرونده:NUR12194J1.jpg را حذف کرد ‏
     ‏۱۵:۳۱  أنوار الفقاهة: كتاب الإجارة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)