تغییرات مرتبط با موسوی خمینی، سید روح‌الله

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ‏۰۳:۴۱
   
نام صفحه:

‏۲۸ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۱۸:۲۰  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Mhosseini@noornet.net‏؛ Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۵×)]
      ‏۱۸:۲۰ . . Mhosseini@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 451432 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «الاستصحاب» علامت بزن. ‏
      ‏۰۴:۵۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466508 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصفهانی، ابوالحسن» علامت بزن. ‏
      ‏۰۴:۵۳ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452434 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصفهانی، ابوالحسن» علامت بزن. ‏
      ‏۰۴:۴۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 452434 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «اصفهانی، ابوالحسن» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۴۷ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466068 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «شبیری زنجانی، موسی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۴۱ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 466462 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «منتظری، حسینعلی» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۰۴:۵۱  اصفهانی، ابوالحسن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'بغیة الهداة في شرح وسیلة النجاة' به 'بغية الهداة في شرح وسيلة النجاة')
     ‏۰۴:۱۲  شبیری زنجانی، موسی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۰۴:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۰:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۰۴:۰۸  دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب المواريث‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۰۴:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۳:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۰:۴۱  منتظری، حسینعلی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۰:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'التعلیقة علی العروة الوثقی (منتظری)' به 'التعليقة على العروة الوثقى (منتظری)')
 جز    ‏۰۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'التعليقة على العروة الوثقى' به 'تعليقة علی (العروة الوثقی)')
 جز   ‏۰۰:۴۱  العروة الوثقی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'التعلیقة علی العروة الوثقی (منتظری)' به 'التعليقة على العروة الوثقى (منتظری)')

‏۲۷ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۲۸  سبحانی تبریزی، جعفر‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۲۳:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲۸). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۱۶:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۲۳:۱۹  منتظری، حسینعلی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۲۳:۰۶  دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۳:۳۶  بروجردی، حسین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۳:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیه الله' به 'آیةالله')
 جز    ‏۱۱:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سیستانی، علی' به 'سیستانی، سید علی')
 جز   ‏۱۳:۳۶  صدر، محمدباقر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیه الله' به 'آیةالله')
 جز   ‏۱۳:۳۲  معتمد الأصول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'آیه الله' به 'آیةالله')
     ‏۱۳:۱۴  مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۳:۰۹  مستند تحرير الوسيلة: الإجتهاد و التقليد‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۳:۰۸  التعليقة علی تحرير الوسيلة للإمام الخميني (گرامی)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۳:۰۴  (سیاههٔ تأیید نسخه). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۳×)]
      ‏۱۳:۰۴ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 448113 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «التعليقة علی تحرير الوسيلة للإمام الخميني (گرامی)» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۱۸ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 449352 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: الإجارة، الجعالة، المضاربة، الشركة، الرهن، الحجر» علامت بزن. ‏
      ‏۰۰:۰۶ . . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) 437444 را به عنوان نسخهٔ تأییدشده برای «مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۲:۵۲  العروة الوثقی‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۲). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۶×)]
 جز    ‏۱۲:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی' به 'ذخيرة العقبی في شرح العروة الوثقی')
 جز    ‏۱۲:۴۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مقالید الهدی في شرح العروة الوثقی الاجتهاد و التقلید' به 'مقاليد الهدی في شرح العروة الوثقی الإجتهاد و التقليد')
 جز    ‏۱۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة:کتاب الإجارة' به 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة: كتاب الطهارة')
 جز    ‏۱۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة:کتاب الخمس و الأنفال' به 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة: كتاب الخمس')
 جز    ‏۱۰:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة:کتاب الطهارة' به 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة: كتاب الطهارة')
 جز    ‏۱۰:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'مدارک العروة الوثقی فقه الشیعة: ' به 'مدارك العروة الوثقی، فقه الشيعة:')
     ‏۱۲:۳۴  معتمد تحرير الوسيلة للإمام الخميني، المسائل المستحدثة‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۰:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۲:۲۷  مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: الإجارة، الجعالة، المضاربة، الشركة، الرهن، الحجر‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۰). . [Hbaghizadeh@noornet.net‏ (۲×)]
      ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
      ‏۰۰:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۱۱:۴۰  مظاهری، حسین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز   ‏۱۱:۱۱  منتخب مناسک حج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سیستانی، علی' به 'سیستانی، سید علی')
 جز   ‏۱۱:۰۷  سید علی سیستانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سیستانی، علی' به 'سیستانی، سید علی')
 جز   ‏۱۱:۰۴  مناسک حج مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره) و مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'سیستانی، علی' به 'سیستانی، سید علی')

‏۲۶ شهریور ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۴۳  دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
     ‏۲۲:۵۳  دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب المواريث‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (وابسته‌ها)
 جز   ‏۰۱:۱۶  مفتح، محمد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'محقق داماد، محمد' به 'محقق داماد، سید محمد')
 جز   ‏۰۱:۱۶  هاشمی رفسنجانی، اکبر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷). . Hbaghizadeh@noornet.net (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'محقق داماد، محمد' به 'محقق داماد، سید محمد')