باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

تفسیر القرآن الکریم (عطیه عوفی)

پرونده:NUR15452J1.jpg
پدیدآوران

[[]] (نویسنده) [[]] (محقق)

[[]] (مترجم)
کد کنگره


تفسير القرآن الكريم، اثر عطیة بن سعد بن جناده عوفی کوفی (متوفی 127ق)، مشتمل بر پژوهشی جامع و مستند درباره عطیه کوفی و روایات پراکنده عطیة بن سعد عوفی در منابع تفسیری و نقل‌قول‌های موجود در کتب حدیثی معتبر است. این کتاب توسط عبدالرزاق بن محمدحسین حرزالدین گردآوری و همراه با مقدمه‌ تحقیقی مفصلی، در سه جلد منتشر شده است.

عطیة بن سعد عوفی از جمله مفسران و محدثان کوفه و از مشاهیر تابعین است. او دارای کتاب تفسیر قرآن است و سه مرتبه تفسیر قرآن را به ابن عباس عرضه کرده است.[۱]‏ با توجه به فضای شیعی‌ای که بر کوفه حاکم بوده و دیدگاه بیشتر علمای عامه مبنی بر اینکه عطیه شیعه است، از این جهت او مفسری با گرایش امامیه است.[۲]

عبدالرزاق بن محمدحسین حرزالدین، روایات پراکنده عطیه در منابع تفسیری و نقل‌قول‌های موجود در کتب حدیثی همچون جامع البیان فی تفسیر القرآن طبری (متوفی 310ق) و مجمع البیان فی تفسیر القرآن طبرسی (متوفی 548ق) را بازیابی کرده است. نویسنده، مقدمه‌ای دویست صفحه‌ای در چهار بخش بر کتاب نوشته است که در بخش اول، مباحثی چون شرح زندگی شخصی و اجتماعی، ابعاد علمی عطیه و دیدگاه علما درباره او را به‌تفصیل در قریب به 130 صفحه مطرح کرده است. سپس در سه بخش دیگر شیوه تفسیری عطیه، نقدها و ایرادات تفاسیر مأثور و شیوه تحقیقی کتاب را مطرح کرده است. وی در متن کتاب 2189 روایت و حدیث به نقل از عطیه کوفی در موضوع تفسیر آیات و احکام و موضوعات مرتبط قرآنی جمع‌آوری کرده است؛ گرچه روایات عطیه بیشتر از این است. این روایات بر اساس ترتیب سوره‌های قرآن تنظیم شده و همراه با فهارس متعدد در سه مجلد منتشر شده است.[۳]

پانویس

  1. ر.ک: تمهید، ج1، ص7
  2. ر.ک: حسینی، سید مهدی، ص114
  3. ر.ک: همان، ص115

منابع مقاله

  1. مقدمه.
  2. حسینی، سید مهدی، «عطیة بن سعد عوفی و تفسیر قرآن»، تفسیر اهل‌بیت(ع)، بهار و تابستان 1393، سال دوم، شماره 1، ص113 تا 149، به آدرس اینترنتی:

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1176797/


وابسته‌ها